بازخوانی مفهوم «امپریالیسم»| شش درس‌گفتار از دکتر سیروس بینا

ضرورت بازخوانی مفهوم امپریالیسم

(به مناسبت صدمین سال انتشار کتاب لنین – امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه داری)

دکتر سیروس بینا

درس گفتارهائی در ٦ بخش ضبط و انتشار: گروه پروسه – ژانویه – فوریه ۲۰١٥

بخش نخست:

پیش در آمد و طرح انتقادی مسئله

فایل صوتی

فایل تصویری

بخش دوّم:

دو نگرش کاملأ متفاوت به مفهوم «رقابت» در سرمایه داری در دیدگاه هابسون و مارکس

فایل صوتی

فایل تصویری

بخش سوّم:

نقد و بررسی مفهوم امپریالیسم در دیدگاه لنین

فایل صوتی

فایل تصویری

بخش چهارم:

استعمار کهن، استعمار نو و پیدایش نظام (هژمونیک) پاکس امریکانا

فایل صوتی

فایل تصویری

بخش پنجم:

پایان دوران امپریالیسم و آغاز دوران گلوبالیزاسیون سرمایه در لوای تئوری ارزشمارکس

فایل صوتی

فایل تصویری

بخش ششم:

دوران گلوبالیزاسیون (پسا-امپریالیسم)، جهان شمولی تئوری ارزش، و چالشی علیه چپگرایان سنتی، مارکسیت های خودخوانده، و دیگر منتقدان مارکس

فایل صوتی

فایل تصویری

The necessity for Reexamination of the Concept of Imperialism – Six-Part Lecture Series

(On the Centennial of the Publication of Lenin’s “Imperialism”)

By Professor Cyrus Bina

Published by ProcessGroup.org

: January – February 2015

Designed and Republished on YouTube by Parvaaz (Goftemaan Siasi Ejtemai)

Copyright © Cyrus Bina 2015, 2017

Part 1. Introduction and Critical Context

Part 2. Two Divergent View on Capitalist Competition: Marx vs. Hobson

Part 3. Critical Assessment of Lenin’s View of Monopoly and Imperialism

Part 4: The Era of Colonialism, Neocolonialism, and the Coming of the Pax Americana (1945-1979)

Part 5. The End of Imperialism and Beginning of (Competitive) Globalization Based on Marx’s Theory of Value

Part 6. Globalization, Universality of Marx’s Value Theory, and the Dismissal of Right and Left Critics

More from Cyrus Bina: http://www.processgroup.org/ https://www.facebook.com/Cyrus-Bina-8… https://scholar.google.com/citations?… http://goftemanse.blogspot.com/2016/0… http://goftemanse.blogspot.com/2017/1…