اسرائیل: ایستاده بر ویرانه‌ی خونینِ خلق فلسطین | گفتاری از پروفسور سیروس بینا