مجموعه درس‌گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی(۲۱ قسمت)| سیروس بینا

برای دسترسی به این مجموعه بر روی عکس و یا بر روی عناوین زیر کلیک کنید:

(۱) روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۱)

(۲) روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۲)

(۳) روش‌شناسی در اقتصاد سیاسی(۳)

(۴) ویژه‌گیِ کالا، حرکت سرمایه در مدارهای سه‌گانه‌ی آن

(۵) ضرورت طرح تئوری ارزش و تلاش نافرجام مارژینالیست‌ها

(۶) تئوری ارزش از دیدگاه کارل مارکس

(۷) انباشتِ اولیه و الغای مالکیت فردی

(۸) پول و اعتبار در سرمایه‌داری

(۹) مفهوم رقابت در سرمایه‌داری(مارکس در برابرِ هابسون)

(۱۰) کلاسیک‌ها، نرخ نزولی سود و نقش تکنولوژی

(۱۱) مفهوم مهارت در سرمایه‌داری

(۱۲) بیکاری در سرمایه‌داری

(۱۳) تئوری بحران‌ها و باز-ساختِ سرمایه‌داری (۱)

(۱۴) تئوری بحران‌ها و باز-ساختِ سرمایه‌داری (۲)

(۱۵) مفهوم رانت و تئوری ارزش(۱)

(۱۶) مفهوم رانت و تئوری ارزش(۲)

(۱۷) امپریالیسم، مفهوم انحصار و جایگاه تئوری ارزش

(۱۸) مفهوم هژمونی و فراز و فرودِ نظامِ پاکس‌آمریکانا

(۱۹) دلائل ملی‌ کردنِ نفت و زمزمه‌های خصوصی‌سازی نفت در ایران

(۲۰) دوران‌بندیِ سرمایه‌داری و مفهومِ فراگیرِ گلوبالیزاسیونِ سرمایه

(۲۱) اشاراتی به جهان‌بینیِ مارکس در مقابل چپ‌گرایان‌ِ سنتی