انگلس در مقابل مارکس؟ | پال بلَک‌لج | برگردان : نیکو پورورزان

پال بلَکلج استاد نظریه ی مارکسیستی در دانشگاه شن سی است. وی نویسنده ی کتابهای مارکسیسم و علم اخلاق ،تأملاتی پیرامون نظریه ی مارکسیستی تاریخ و پِری اندرسن، مارکسیسم و چپ نومیباشد.