چرا سوسیالیسم؟:ویروس کورونا و سرمایه داری متزلزل | سیروس بینا