میــراث شکوفان و پوزخندهای پایانی کارل مارکس در دویستمین سالروز تولدش | سیروس بینا