پی آمدهای سرکوب سیاسی، نشانی ماندگار بر حیات روحی بازماندگان: فرزندان زندانیان و قتل‌عام شدگان دهه‌ی شصت در تقابل با فراموشی و سکوت سخن می گویند سخنرانی دکتر نورایمان قهاری یادمان جانباختگان کشتار سیاسی دهه‌ی شصت، ۲۸ آگوست ۲۰۱۶، دالاس