مجموعه درس‌گفتارهای نقداقتصادسیاسی(۱۱)|| مفهوم مهارت در سرمایه‌داری|| سیروس بینا