درس‌گفتارهای نقد اقتصادسیاسی(۱۰)|| کلاسیک‌ها، نرخ نزولی سود و نقش تکنولوژی ||سیروس بینا