درس‌گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی(۷) || انباشتِ اولیه و الغای مالکیت فردی || سیروس بینا