درس‌گفتارهای نقد اقتصاد سیاسی(۴) || ویژه‌گیِ کالا، حرکت سرمایه در مدارهای سه‌گانه‌ی آن|| سیروس بینا