تراژدی بزرگ؛ دگردیسیِ دوران از دیدگاه مارکسی، اضمحلال توازن قوا در جهان و اغتشاش نظری چپ‌گرایان/ دکتر سیروس بینا