اولین جرقه‌ی سرخِ شرق/ زنده‌گی، اندیشه و مبارزاتِ آواتیس سلطان‌زاده