درباره ی مبارزه طبقاتی کارگران ایران

برای دانلود این کتاب بر روی این لینک کلیک کنید.